Vi spelar in film om RELÄ

Den 2 maj började insamlingen av material för den ca 5 minuter långa film som vi tar fram för att visa upp de jättefina insatser som alla delprojekt genomför för att öka vårt läns läsförmåga.

Tillsammans med Transistorfilm som har fått uppdraget att producera projektets informationsfilm har Regionen läser besökt Alla läser 2 i Torsås och Högsby, Festival A-Ö i Högsby och Klara, färdiga, läs i Mönsterås.

Vi har också filmat pilotprojektets Bibliotek och fritidsgård i samverkan  inspirationsdag och intervjuat Maria Strömberg från Studieförbundet Vuxenskolan. Denna vecka besöker vi Läsa på lätt svenska i Kalmar och nästa vecka en av kommunerna som arrangerar högläsning för funktionsnedsatta inom delprojektet Läs högt.

Filmen beräknas vara klar i mitten av juni. Håll utkik, den kommer publiceras här på webbsidan.

Inspirationsdag Bibliotek och fritidsgård i samverkan

På Högalids folkhögskola i Kalmar träffades bibliotekarier och fritidspedagoger för att utbyta erfarenheter om hur man kan samarbeta för att skapa intresse och nyfikenhet för läsning hos barn och unga. Deltagarna fick ta del av exempel från de två kommuner som deltagit i Pilotprojektet Bibliotek och fritidsgård i samverkan under Regionen läser:s två första projektår.

Klara Önnerfelt från Klara bokprat gav konkreta tips och inspiration kring att väcka läslust och dagen avslutades med Mette Lindgren Helde som höll i en workshop kring hur man bäst får ett samarbete att fungera samt hur man skapar förståelse för varandras perspektiv.

Erfarenhetsutbyte – Alla läser

Mörbylånga, Högsby, Emmaboda och Torsås delade med sig av hur just de skapar läslust för barn och unga genom samarbete mellan bibliotek, skola, fritidshem och kulturpedagoger.

   

Den 11 april hölls en inspirations- och erfarenhetsdag för personal som möter barn och unga i bibliotek, skola eller fritidshem. Dagen hölls på Högalids folkhögskola i Kalmar, Fyra kommuner från delprojektet Alla läser berättade och visade hur estetiska uttryckssätt kan användas för att gestalta och samtala om en gemensam bilderbok.

I Mörbylånga har bibliotek och lärare på tre skolor i kommunen tillsammans arbetat med boken Monstret i natten. Eleverna har haft workshops med slöjdkonsulenten Agneta Gefors och tovat egna monster. I samtalet med barnen uppstår exempelvis diskussioner kring hur man kan gestalta olika egenskaper – ett argt och ilsket monster har en vassare form och en lugn och snäll individ har en mjukare, rundare form. Skapandet ger utrymme till konkret språkreflektion.

I Högsby har elever i år 7 och elever i år 1 valt ut en betydelsefull sak och skapat text och bild på olika sätt. De äldre eleverna har skrivit tal och framfört för de yngre som har skrivit kortare texter och målat bilder kring sina val. Genom projektet har eleverna utvecklat sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Eleverna har fått utveckla sin kreativitet samt träna på muntlig framställning. Dessutom har  gemenskapen mellan barnen ökat genom kontakten mellan äldre och yngre.

I Emmaboda har biblioteket och fritidshemmen på fem skolor i kommunen jobbat tillsammans. Personal och elever har fått verktyg i att skapa film. Här har filmande och högläsning vävts ihop med lek och stunder för avkoppling. Det har varit viktigt att barnen inte upplever aktiviteterna som en förlängd skoldag utan istället har fritidspedagogerna lagt fokus på skapandet. Skapandet har sedan på ett naturligt sätt genererat samtal om ord- och textförståelse.

I Torsås skapar eleverna film utifrån en bilderbok. En särskilt anordnad filmfestival under våren blir ett viktigt sammanhang där resultatet av dramaövningar, manusskrivande och filmande får en mottagare. Engagemanget har varit mycket stort, både hos elever, föräldrar och personal och nu börjar arbetssättet sätta sig i de deltagande skolorna. Klasserna har deltagit på olika sätt i olika årskurser och pedagogerna ser en utveckling både när det gäller att göra mer avancerad, genomtänkt film och när det gäller ord- och språkförståelse. Intresset för biblioteket har också ökat bland barn och föräldrar.

Senare under denna inspirationsdag höll Läsambassadören Ann-Marie Körling en uppskattad föreläsning om att vara en läsande förebild och vikten av att prata om texten på ett relevant, icke värderande sätt. Det är nödvändigt att utgå från barns egna erfarenheter, att inkludera deras tankar och stanna i det konkreta här och nu. Hon visade flera exempel på hur barn kan gestalta text genom att måla det de läser eller får upplästför sig och på så sätt bli motiverade till att börja tänka om text. Mer fokus på: ”vad betyder den här texten för mig?”.

Inspirationsdagar i RELÄ – Regionen läser

Vi bjuder in till inspirations- och spridningsmöten i några av de kommunöverskridande delprojekten i RELÄ – Regionen läser

uppslagen bok med en rosett formad som ett hjärta11 april – Alla läser-projekten delar med sig av sina erfarenheter kring läsning och estetiska lärprocesser. Ett samarbete mellan bibliotek, skola, fritidshem och kulturpedagoger i Emmaboda, Högsby, Mörbylånga och Torsås. Träffen äger rum på Högalids folkhögskola i Kalmar. Program och anmälan.

4 maj – Bibliotek och fritidsgård i samverkan – vi bjuder in biblioteks- och fritidsgårdspersonal i Kalmar län till en inspirationsdag om samverkan kring ungas läsning. Personal från Västervik och Kalmar delar med sig av erfarenheter och lärdomar från sitt samarbete mellan de två professionerna. Träffen äger rum på Högalids folkhögskola i Kalmar. Program och anmälan.

18 maj – Läs högt – projektet som utvecklar högläsar- och läsombudsverksamheten i fem kommuner i länet bjuder in samtliga kommuner till en inspirationsdag. Modellen för att bygga upp och utveckla verksamhet för högläsare och läsombud i en kommun presenteras tillsammans med exempel från de deltagande kommunerna. Träffen äger rum på Oskarshamns folkhögskola. Program och anmälan.

 

Filma med Ipad i Emmaboda

Ipadkurs i EmmabodaI januari fick personal från fritidshemmen och biblioteket i Emmaboda lära sig filma med Ipad samt handledning i hur de kan använda film i verksamheten med barn och unga.

Ipadkurs i EmmabodaUnder våren jobbar personalen vidare tillsammans med barnen för att skapa filmprojekt på de fem olika enheterna i kommunen. Fritidshemmen i Emmaboda, Lindås, Johansfors, Långasjö och Vissefjärda deltar i projektet.